Integritetspolicy

Datasekretess

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).
 
1. Registeransvarig
Finlayson Ab (FO-nummer: 1832849-3)
Porkkalagatan 13
00180 HELSINGFORS
E-post: verkkokauppa@finlayson.fi
 
2. Handläggare för registerärenden
Finlayson Ab
E-post: verkkokauppa@finlayson.fi
 
3. Registrets namn
Finlayson Ab:s nätbutiks kundregister
 
4. Syftet med hanteringen av personuppgifter
Personuppgifter hanteras för att sköta och upprätthålla kundrelationen med en kund som registrerats i Finlayson Ab:s nätbutik, för utveckling och administration av nätbutiken, för planering och utveckling av affärsrörelsen i den registeransvariges och i de bolag som vid gällande tidpunkt ingår i samma koncern, för kundkommunikation och marknadsföring. De personuppgifter som ingår i registret kan användas för marknadsföring, direktmarknadsföring, inklusive elektronisk direktmarknadsföring, distansförsäljning samt marknads- och opinionsundersökningar av Finlayson Ab och de bolag som vid gällande tidpunkt ingår i samma koncern.
 
5. Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande datatyper:
 
Basuppgifter, såsom:
• för- och efternamn
• kön
• kontaktinformation (postadresser, telefonnummer, e-postadresser),
• födelsedatum och ålder
• språk och
• användarnamn och lösenord till den registeransvariges e-tjänster.
 
Intressen, profil- och deltagaruppgifter, såsom:
• de intresseuppgifter som den registrerade uppgett och andra uppgifter som getts till tjänsten, och
• svar på frågor som ställts till den registrerade vid olika kampanjer.
 
Uppgifter i anslutning till skötseln av kundrelationen, såsom:
• kontakt och kommunikation i anslutning till kundrelationen (inklusive respons och reklamationer),
• eventuella marknadsföringsåtgärder som riktat sig till den registrerade och eventuella andra åtgärder för att upprätthålla kundrelationen
• samt tillstånd och förbud som gäller direktmarknadsföring.
 Ändringar i uppgifter i ovan specificerade uppgifter.
 
6. Regelmässiga uppgiftskällor

Den registrerade ger själv sina personuppgifter via Finlaysons webbsidor eller på blanketter i butiker, vid den registeransvariges olika evenemang eller kampanjer, eller per telefon vid kundtjänstsamtal. Uppdateringsuppgifter av den registrerades kontaktinformation kan också införskaffas genom myndigheter eller företag som tillhandahåller uppdaterad information.
 
7. Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter utlämnas enligt lagen inte till tredje parter. Den registeransvarige har rätt att utlämna personuppgifter till bl.a. myndigheter och för direktmarknadsföringsuppgifter med beaktande av personuppgiftslagen. Den registeransvarige kan överföra uppgifter i registret till sitt direktmarknadsföringsregister efter det att kundrelationen har upphört. Uppgifter översänds inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ifall det inte är nödvändigt för att genomföra tjänsten.
 
8.Principer för skyddet av registret
Databaser i anslutning till registret har med brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder skyddats mot externa dataintrång. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta lokaler.
Endast den individualiserade registeransvarige och företagets anställda som verkar på den dennes uppdrag och på dennes vägnar har tillträde till de uppgifter som ingår i registret med de personliga behörigheter som den registeransvarige har beviljat.

9. Rätt till insyn, förbudsrätt och rätt att kräva rättelse

Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt att få insyn i de uppgifter som sparats i registret om honom. En begäran om insyn ska sändas till den person som sköter registerärenden och begäran ska vara skriftlig och undertecknad. En begäran om insyn kan också göras personligen hos den registeransvarige. Den registeransvarige får uppbära en skälig ersättning för lämnande av information, om den registrerade utnyttjar sin rätt till insyn oftare än en gång om året. Den registrerade har rätt att förbjuda att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar genom att kontakta den registeransvarige. Den registrerade har rätt att kräva att en felaktig uppgift rättas till genom att kontakta den registeransvarige.